Jūs atrodaties šeit

Prasības anotācijām

 1. Vadlīnijas darba sagatavošanai uz A4 formāta (21 cm x 29,7 cm) papīra. Atkāpes no lappuses malām ir šādas: no augšas – 3 cm, no apakšas – 3 cm, no kreisās puses – 3 cm, no labās puses – 3 cm.
 2. Anotācijas maksimālais garums ir aptuveni 500 vārdi.
 3. Anotācija jāsagatavo Times New Roman fontā ar 1 atstarpi starp rindām.
 4. Anotācijā jāiekļauj:
  1. nosaukums;
  2. autora/-u vārds/-i un informācija (organizācija, pilsēta, valsts, pašreizējā adrese, telefona numuri, kā arī e-pasta adrese/-es;
  3. atslēgvārdi (ne vairāk kā seši);
  4. teksts;
  5. atsauces, ja teksts atsaucas uz citiem avotiem;
 5. Anotācijas nosaukums – 14 punkti, ar LIELAJIEM BURTIEM, treknrakstā (Bold), centrēti.
 6. Autoru vārdi – centrēti, burtu lielums 12 punkti, ar lielajiem un mazajiem burtiem, treknināti un slīprakstā (Bold Italic).
 7. Informācija par autoru/-iem – 10 punkti, ar lielajiem un mazajiem burtiem, slīprakstā, centrēti.
 8. Atslēgvārdi – 10 punkti, stilā "Normal", izlīdzināti (Justify).
 9. Anotācijas teksts – 11 punkti, ar 1 atstarpi starp rindām, izlīdzināti (Justify).
 10. Pielietotajiem formulām, fontiem, simboliem un stilam jābūt konsistentiem visā tekstā. Formulas jāievieto, izmantojot MS Equation 3.0 vai Math Type formulu redaktoru. Numurētas formulas: formula jānovieto pie teksta kreisās malas, bet numurs - pie labās.
 11. Atsauces tekstā jānorāda ar numuru kvadrātiekavās, piem. [1].

Atsauces jānumurē tādā secībā, kādā attiecīgie avoti citēti tekstā. Pareizs atsauču formāts:

Raksts: autors, nosaukums, žurnāls (slīprakstā), sējuma vai izdevuma numurs, gads, lappušu numuri

Piemērs: 1. Matthew N. Murray. Competition over the Tax Base in Sales Tax, Public Finance Review, Vol. 34, No 3, 2006, pp. 258- 281.

Grāmata: autors, nosaukums (slīprakstā), izdevēja atrašanās vieta, izdevējs, gads, lappušu numuri

Piemērs: 2. John E. Hanke, Arthur G. Reitsch, Dean W. Wichem, Business Forecasting, 7th edit.,: Prentice Hall, Inc., 2005. 498 p.

Konferences rakstu krājums: autors; raksta nosaukums; krājums (slīprakstā); konferences nosaukums, datums un norises vieta; izdevējs, gads, konkrētās lappuses

Piemērs: 3. Juris Krumins. A Role of Statistics and Demography in the research projects of Social Sciences in Latvia. In: Research in Statistics – Basis of Social Sciences and Education: Conference Proceedings, Riga, Latvia, October 3–7, 2003, University of Latvia. Riga: University of Latvia, 2004, p. 120-124.

 

Anotācijas jānosūta: Silvijai Bruņai silvija.bruna@lu.lv un Emīlam Pūlmanim emils@balticpm.eu

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer